Group Abaim

Group Abaim

Depi ki li finn kree an 1988, Group Abaim finn res enn gran referans dan domenn mizikal e artistik. Li finn konn amenn ansam diferan tradision mizikal ki existe dan nou pei dan enn larmoni extraordiner akot sak morisien rekonet li ladan. Zordi avek plis ki 50 dimounn diferan laz, li finn vinn enn veritab latroup ki valoriz patrimwann imateryel Moris atraver valorizasion langaz maternel, lamizik, sante, danse, zwe e rakont zistwar.

Patrimwann intanzib, resers, kolektaz, ranforsisman, prezervasion & diseminasion

Nou baz nou bokou lor konvansion UNESCO ki konsern patrimwann imateryel pou fer sa kalite travay la. Nou bien aktif dan kolektaz, prezervasion e diseminasion bann eleman kouma zwe, sante, rakont zistwar. Nou finn res dan enn lozik kot nou pe valoriz nou patrimwann par enn demars re-kreasion ousi. Finn ena boukou piblikasion materyel ki nou finn kolekte e rekondisione pou zot ena enn pertinans zordi-zour.

Spektak, performans

Kontak avek lapopilasion pou diseminasion ena enn gran linportans. Nou fer sa atraver bann spektak partou dan pei. Sa bann spektak la donn nou lokazion retourn a bann morisien seki nou finn kolekte ar zot. Sa ranforsi enn sans lapartenans a nasion morisien parski zot tous bann fib nou lidantite alafwa diversifie e komin pou nou larasinnman.

Prestasion servis

Nou finn arive asterla ofer bann prestasion servis dan domenn mont e zwe bann spektak mizikal, konser tematik, animasion otour zwe lontan e expoz bann dimounn avek metod vizit-imersion a lamizik tradisionel Moris dan enn manier experyansiel.

Enn karakteristik inportan sa bann laktivite la, seki tou kas ki gagne atraver bann zwe e lavant bann prodwi, al direkteman dan fon lasosiasion. Tou mizisien donn zot kontribision kolektif kado lasosiasion.

Lasosiasion pratikan sega tipik

Depi ki finn gagn linskripsion sega tipik par UNESCO kouma patrimwann imateryel mondial, isi dan Moris, finn kree enn lasosiasion bann group ki pratik sa form lar la. Abaim finn enn parmi bann mamb fondater ladan.

Lasosiasion la regroup bann pratikan ki reprezant bann gran tradision sega tipik dan Moris. Li mark so prezans par bann latourne dan Monris, bann partaz e lankourazman a bann morisien pou pratik sega tipik.