Ki Abaim fer pou lanplwa ek transmision

Pou lanplwa ek transmision

Depi inpe lane, Abaim pe roul enn Ti Lantrepriz Sosial ki prodir bann linstriman lamizik tradisionel kouma ravann, maravann e triyang. Anplis, sa finn donn lide pou promouvwar nou patrimwann par fixe zot lor bann prodwi itiliter kouma tas, kousin, sak e T-shirt. Sa Ti lantrepriz la pe ousi donn posibilite travay a bann zenn dan enn veritab lespri transmision konesans tradisionel.

Langaz kreol

Dimounn konn abaim bien pou so langazman afaver langaz kreol. Desizion pou fer sa size la vinn bien ot lor nou lazanda sorti depi drwa a lexpresion dan tou landrwa. Li ousi enn kestion respe enn lidantite ki sorti depi pli profon nou listwar mem.

Abaim krwar ladan parski drwa a laparol dan lang maternel fer bann aprantisaz vinn pli normal e efikas, li enn zouti pedagozik kiltirel. Kan nou get li kote devlopman emosionel, lang maternel, li enn gran mwayin pou amenn enn stabilite akot dimounn kapav touletan res otantik avek seki zot ete e avek zot lanvironnman.

Ti lantrepriz sosial

Ti lantrepriz sosial enn gran defi pou abaim. Nou pe bizin relev sa defi la akoz li artikil transmision bann savwar tradisionel avek lanplwa bann zenn dan enn perspektik lavenir e dirabilite. Ziska ler, sa ti lantrepriz la finn demontre bann gran potansiel ki nou pe touletan bizin explore.